Simpozion – Securitatea privata incotro !?

In data de 15.05.2014, la sediul fundatiei ,,Dignitas” din Bucuresti s-a desfasurat simpozionul cu tema: ,,Securitatea privata, incotro?!”, organizat de fundatia ,,Alistar”, sub egida PSS

La simpozion au participat reprezentanti ai institutiilor de stat, ai beneficiarilor serviciilor de securitate si ai asociatiilor profesionale din domeniu.

Materialele prezentate in cadrul simpozionului au contribuit la realizarea unui dialog constructiv si benefic pentru participanti, dar si pentru domeniul securitatii private.

In urma discutiilor purtate pe marginea materialelor prezentate si a problematicii specifice domeniului, au rezultat urmatoarele concluzii:

  1. Prioritatea prioritatilor sa o constituie promovarea si sustinerea Legii securitatii private, pana la adoptare;
  2. Intarirea spiritului de asociere al furnizorilor serviciilor de securitate privata, ca o conditie ,,sine qua non” de realizare a tuturor proiectelor stabilite;
  3. Adoptarea codului de conduita al personalului din domeniul securitatii private, care sa fie asumat de catre toti operatorii de pe piata;
  4. Implementarea standardelor de calitate de catre furnizorii serviciilor de securitate privata pentru asigurarea satisfactiei clientilor;
  5. Derularea unor actiuni de informare si educatie pentru recunoasterea importantei sociale a serviciilor de securitate privata si dezvoltarea culturii de securitate in randul cetatenilor;
  6. Amplificarea colaborarii organizatiilor patronale si a asociatiilor profesionale din domeniu, cu institutiile si autoritatile statului, in probleme de interes comun;

Mai jos gasiti cateva dintre materialele prezentate la simpozion.

ARGUMENTE

pentru înlocuirea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

 

            Industria de securitate privată a apărut după anul 1990 și a devenit, într-un timp relativ scurt, un sector de activitate destul de complex (a se vedea materialul cu datele sintetice din anul 2012, realizat de dl. președinte).

Evoluția reglementărilor domeniului securității private, a însemnat adoptarea:

a) – Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, care reglementa ambele domenii ale pazei, de stat și privat;

b) – Legii nr. 333/2003 privind  paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare și în prezent, care reglementează ambele domenii ale pazei, de stat și privat;

c) – H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, în vigoare și în prezent.

           I. Câteva argumente privind necesitatea promovării unui proiect al Legii  securității private, care să înlocuiască Legea nr. 333/2003:

1.  Evoluția pieței de securitate privată, a contribuit la creșterea importanței economice și sociale a acestui domeniu, astfel că, în ultimii ani, realitățile au devansat reglementările în vigoare;

2. La data adoptării legii actuale, România nu era membră a U.E., ceea ce a determinat ca prevederile acesteia să nu fie armonizate cu reglementările sau standardele europene, în materie, iar până în prezent am rămas singura țară din U.E. care, nu a adoptat o Lege a securității private;

3. În forma actuală prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor nu cuprinde referiri  suficiente pentru domeniul securității private, iar o parte din cele existente sunt deja depășite;

4.  Aplicarea legii actuale a determinat centralizarea excesivă a activităților specifice prin atribuirea competențelor de reglementare și control, autorităților cu rang prea înalt (ex.: stabilirea documentelor de pază – model prin Hotărâre de Guvern și nu prin Ordin al ministrului afacerilor interne sau avizarea planurilor de pază de către structurile de poliție, competente teritorial), iar prin prevederile sale, procedura de acordare și de prelungire a licenței devine greoaie (ex.: se cere avizul Serviciului Român de Informații pentru toate categoriile de persoane care solicită autorizarea sau prelungirea acesteia, notificarea Consiliului județean despre faptul că societatea va avea sediul social în zona lui de responsabilitate sau suspendarea activității firmei dacă nu au fost depuse la timp documentele pentru relicențiere);

5. Ocupațiile din domeniul securității private sunt reglementate, iar  personalul angajat necesită cerințe speciale de pregătire, ori legea în vigoare, nu cuprinde suficiente prevederi privind formarea profesională și, îndeosebi, evaluarea competențelor profesionale ale tuturor categoriilor de personal;

6. Lipsa unui echilibru între prevederile care, să asigure responsabilizarea personalului societăților de securitate privată și cele, privind protecția fizică sau juridică a acestuia;

7. Din conținutul actului normativ în vigoare, nu rezultă criterii clare privind prestarea unor servicii de calitate de către furnizorii acestora și obligații stricte pentru beneficiarii lor privind neacceptarea unor oferte, care nu sunt fundamentate temeinic din punct de vedere economic;

8. În textul actual de lege nu se prevede obligativitatea analizei de risc la securitatea fizică și evaluarea efectelor acestora, astfel că, soluțiile și măsurile de asigurare a securității persoanelor, bunurilor și valorilor, nu erau întotdeauna viabile;

9. Din analiza comparată a textului de lege și a proiectului propus, a rezultat că în cel din urmă se mențin doar aprox. 30% din prevederi, ceea ce ne îndreptățește să promovăm un proiect de act normativ care să înlocuiască legea în vigoare;

Pentru cunoașterea problematicii specifice domeniului securității private și formularea argumentelor de mai sus, am avut discuții și ne-am consultat cu organizațiile patronale și asociațiile profesionale reprezentative, iar o mare parte din limitele actului normativ în vigoare, le-am cunoscut direct prin aplicarea prevederilor sale.

         II. Avantajele preconizate prin adoptarea Legii securității private:

1. Se stabilește cu precizie domeniul reglementat, respectiv cel al securității private, care exprimă și reflectă, în mod fidel,  situația actuală și de perspectivă a acestuia;

2.  Se realizează armonizarea prevederilor proiectului de act normativ cu standardele și reglementările europene, în domeniu, printr-o construcție logică și coerentă, cu respectarea normelor de tehnică legislativă;

3. Se impun condiții minime de licențiere a societăților de securitate privată, corelate cu criteriile de responsabilizare a  deținătorilor de bunuri și valori, astfel că, părțile implicate au competențe mult mai clare, ce decurg din statutul lor juridic;

4. Se elimină necesitatea apariției normelor de aplicare și se dă posibilitatea ministrului afacerilor interne să aprobe procedurile de organizare și evidență a serviciului, precum și de transfer a unor activități și competențe către federația reprezentativă a domeniului securității private care, să fie consultată, în situația adoptării măsurilor cu grad de urgență ridicat;

5. Fiind stabilite prin lege, norme privind formarea și evaluarea competențelor profesionale ale personalului din domeniul securității private, acestea, vor determina creșterea calității serviciilor prestate;

6. Prin noul proiect de act normativ, se definește terminologia ce se va utiliza de către toate persoanele fizice și juridice cu atribuții în domeniul securității private, armonizate cu standardul E.N. nr. 15602/2008 și cu reglementările existente, la nivel național;

7. Experiența acumulată în domeniul securității private și cerințele europene în domeniu, au determinat includerea unor prevederi privind recunoașterea muncii agenților de securitate ca purtătoare de risc și protecția legală a acestora, similară forțelor destinate asigurării ordinii și siguranței publice;

8. Instituirea obligativității pentru deținătorii de bunuri și valori de a efectua analiza de risc, va asigura fundamentarea și eficientizarea măsurilor de securitate, adoptate;

9. Prin reanalizarea și reîncadrarea faptelor ce constituie contravenții sau infracțiuni, în sensul definirii și grupării lor cu claritate, pe tipuri de sancțiuni și categorii de persoane, se va realiza mai multă moderație în aplicarea acestora.

În concluzie, prin adoptarea proiectului de lege propus de noi, se preconizează creșterea calității serviciilor prestate de către societățile de securitate privată, eliminarea inadvertențelor și neconformităților actului normativ existent, precum și, stabilirea mai clară a atribuțiilor și competențelor persoanelor fizice sau juridice, aflate sub incidența acestuia.

xxx

         Având în vedere argumentele de mai sus și nevoia stringentă de reglementare a acestui domeniu printr-o lege specială, vă lansez invitația de a vă exprima deschis opiniile sau punctele de vedere pentru a realiza un dialog, constructiv și cât mai benefic, domeniului securității private.

 Secretar general al PSS.,

CHIRIAC LAZĂR

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Câteva repere pentru

o imagine de ansamblu a securității private din anul 2012

 

         Începând cu anul 2006, Patronatul Serviciilor de Securitate (P.S.S.) realizează analize ale evoluției pieței de securitate privată din România pe baza a doi indicatori, primul este cifra de afaceri realizată iar cel de al doilea numărul angajaților.

Cele mai actuale date ca referință sunt din anul 2012 si privesc activitățile încadrate in cod CAEN 8010 și 8020.

În prezentarea noastră nu este inclusă contribuția firmelor care proiectează sau instalează sisteme de securitate, deoarece activitatea lor nu este identificabilă.

În ciuda faptului că aproape toate ramurile economice românești, inclusiv securitatea privată, s-au confruntat cu dificultăți create de criza economică, cu necesitatea reorganizării politicilor de atragere a clientelei și fluctuațiile tarifelor de prestare a serviciilor de securitate privată, pe ansamblu, considerăm ca anul 2012, a fost relativ bun.

Din datele statistice rezultă că în anul 2012 au activat pe piață 1.364 companii de securitate privată, înregistrate la cod CAEN 8010 si 362 de societăți comerciale la cod CAEN 8020, iar 134 de firme au fost scoase de pe piață, prin retragerea licenței, datorită unor nereguli administrative.

Majoritatea comentariilor și dezbaterilor le vom canaliza pe domeniul firmelor de protecție și gardă (cod CAEN 8010), deoarece sunt multe companii în care funcționează și departamente care asigură instalarea și monitorizarea sistemelor de securitate, întreținerea acestor sisteme, intervenția și transportul de valori, ca servicii complementare, dar necesare pentru a oferi clienților servicii sau soluții de securitate complete.

Trebuie evidențiat că în plină recesiune și în criză economică, cifra de afaceri înregistrată de către firmele de securitate privată a avut o creștere constantă. Dacă ne referim la cea mai critică perioadă, situația se prezintă astfel: în anul 2009 o cifră de afaceri cu 9,2 % mai mare decât în 2008, în 2010 cifra de afaceri a crescut cu 2,8% față de anul anterior, în 2011 cu 3,79% mai mare, iar în anul 2012 cifra de afaceri a ajuns la 3,088 de miliarde de lei, în procente însemnând cu 7,47% mai mult decât anul precedent, depășind cele mai optimiste așteptări.

Numărul de angajați a crescut și el cu aproape 2000 de persoane, astfel încât domeniul securității private a asigurat 117.000 locuri de muncă, pentru care se plătesc taxe și impozite la stat și care rezolvă o parte din problemele sociale ale cel puțin, tot atâtor familii.

Din cele 1364 de societăți comerciale, care au depus situațiile financiare, se detașează 52 de firme, acestea înregistrând cifre de afaceri importante astfel: 3 companii au peste 100 de milioane lei; 5 companii cu peste 50 de milioane lei; 14 companii cu peste 20 de milioane lei și 30 de companii cu peste 10 milioane lei.

Cele 52 de companii au realizat 50,1 % din totalul cifrei de afaceri pe țară.

Analizând din punct de vedere al angajaților și potrivit criteriilor stabilite de lege, constatăm că sunt 12 companii foarte mari cu peste 1000 de angajați și 77  companii mari care au între 250 și 999 de angajați. Un segment important, îl ocupă societățile de mijloc, respectiv 364, între 50 și 249 de angajați.

Făcând o trecere în revistă a performanțelor companiilor de securitate înregistrate în județe (fără Municipiul București), pe primele locuri la cifra de afaceri se află: județul Ilfov, urmat de județele Constanța, Brașov, Dolj, Giurgiu, Prahova, Timiș, Cluj, Iași, Neamț și Olt.

Municipiul București reprezintă cea mai importantă piață, cuprinde cele mai multe firme mari, unele din acestea au filiale sau sucursale în județe în special datorită relațiilor comerciale cu firme cu răspândire națională și au realizat peste 50% din cifra de afaceri la nivel național.

Datele statistice mai evidențiază și câteva aspecte, care pot ridica semne de întrebare și pot oferi prilejul autorităților competente să verifice, în ce fel acestea reflectă realitatea.

Cel puțin, P.S.S. nu poate să găsească explicații cum este posibil ca 97 de firme fără nici un angajat să realizeze cifre de afaceri între 451 de lei și 3.980.235 de lei. Aceleași semne de întrebare pot fi puse în cazul a 56 de firme, care au un singur angajat și au realizat cifre de afaceri între 14 lei și 2.086.601 milioane, iar exemplele pot continua.

Există și reversul medaliei, în sensul că 50 de firme care au între 1-10 angajați nu au realizat nici un venit. Oare angajații sunt plătiți din alte surse decât veniturile realizate?

Ne exprimăm speranța că autoritățile centrale și locale, când întreprind activități de control să-și îndrepte atenția și în partea de jos a clasamentului unde, pot avea surpriza să constate diverse inadvertențe, care pot constitui posibile încălcări ale legii.

Președinte P.S.S.,

Ion POPESCU

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SIMPOZION „SECURITATEA PRIVATA INCOTRO”?

Scopul simpozionului. De ce aceasta tema si de ce acum?

 

In primul rand va multumim tuturor pentru prezenta la simpozionul nostru.Am incercat sa extindem interesul pentru securitatea privata nu numai pentru prestatorii de servicii in domeniu, ci si pentru beneficiari,posibilii beneficiari, neutri si…presa, precum si pentru autoritati ale statului care au tangenta cu acest fenomen.Pentru ca nu-i asa? Statul prin institutiile lui abilitate trebuie, e necesar sa cunoasca ce se intampla in interiorul acestei industri. Pentru ca securitatea privata este o industrie. In ce domeniu din Romania mai sunt ocupati/muncesc peste 150 mii de oameni?Poate in educatie.In domeniul serviciilor cu siguranta ca nu mai este o ramura cu un astfel de nivel de ocupare a fortei de munca si nici macar apropiat.Toti dintre noi avem nevoie de securitate: pentru noi insine,pentru familie si bunurile noastre personale, pentru afacerile noastre si valorile acestora. Desigur, de securitate are nevoie si…tara in ansamblul ei, dar nu despre acest lucru discutam acum pentru ca este sarcina organelor statului indrituite cu raspunderi in acest domeniu.Scopul interventiei mele este acela de a sugerea ideea de a analiza …piata/starea de lucruri ( nu in sens comercial ) in care a ajuns securitatea privata prin aceea ca:

-in piata de securitate privata sunt peste 1500 companii;

-ca exista o fluctuatie mare a acestora, zeci de firme intra in piata  si tot atatea ies intr-o luna din piata din motive diverse;

-ca avem o legislatie in domeniu care nu mai raspunde perioadei la care ne raportam, au trecut totusi 10 ani de aplicare a Legii 333/2003 ( HG 301/2012-Noile norme de aplicare au prevederi care exced legii si deci o complica );

-ca nu se cunosc normele/directivele europene in domeniu;

-nu exista parghi juridice suficiente si eficiente pentru ,,curatirea,, pietii de ,,spargatorii de preturi,,. Las la latitudinea dvs.acest aspect pentru a fi dezbatut si evaluat si poate vom afla si ce masuri s-am putea lua pentru a scapa de preturi de 5, 6 si 7 lei/ora.Sunt parte componenta a acestui domeniu de activitate de cca 4 ani, sunt in miezul fenomenului, m-am documentat cu ceea ce se intampla pe la altii  ( in plan extern ) si am sesizat lacunele sistemului pe care vi le marturisesc si dvs.:

-cadrul legislativ incomplet si neadaptat la realitatile pietii;

-forta de munca eterogena din toate punctele de vedere, aspect care face deservicii calitatii serviciilor prestate;

-forme de pregatire vagi, generice,nespecializate, structurile de pregatire sunt fabrici de certificate, intrucat doritorii cauta doar certificatul de calificare nu si bagajul de cunostinte care sa formeze profilul agentului de securitate;

-fluctuatia mare a fortei de munca din piata ( durata medie a activitatii unui angajat in domeniu este de maxim 10 luni, deci nici macar nu atinge anul );

-insuficienta pregatire a cadrelor de conducere de nivel mediu, care pana la urma constituie forta principala a conducerii in domeniu ( sefi tura, sefi obiectiv,sefi de puncte de lucru, manageri de securitate etc. ). De doi ani a inceput evaluarea competentelor profesionale pentru sefii de tura si sefii de obiectiv, dar s-a reusit evaluarea a catorva sute de oameni, ceea ce inseamna prea putin pentru o piata de cateva mii de pozitii.PSS a devenit Centru de evaluare competente profesionale insa nu acopera intregul teritoriu al tarii;

-formele asociative ale companiilor de profil cuprind doar 10% din firmele din  piata, ceea ce inseamna ca mare majoritate a acestora sunt in afara unei forme de asociere,aspect care se reflecta negativ in activitatea lor, dar si in piata ( nu simpt pulsul pietii, nu sunt ancorati la realitati, nu fac parte din cadrul asociativ de relationare etc. );

-comunicarea care exista in prezent cu autoritatile statului cu atributii in domeniu, in special politia este pe alocuri deficitara, aceasta se rezuma la avize si controale, lipseste cu desavarsire activitatea de indrumare;

-nu rareori se intampla ca institutii ale statului in mod mai mult sau mai putin voalat sa sprijine unele companii in detrimentul altora in special in plan local.

Ce trebuie facut?

Fara a avea pretentia ca stabilim un drum de parcurs sau caile pe care ar trebui ,,sa calatoreasca,, securitatea privata in viitor vom mentiona:

-adoptarea unei noi legi a securitatii private ( nu imbunatatirea celei existente ), lege care sa fie initiata/realizata de cunoscatori ai domeniului si despre care pe scurt vom vorbi astazi aici;

-identificarea in prevederile legislative existente a formelor si metodelor de pregatire a tuturor categoriilor de personal pentru ridicarea calitatii pregatirii,HG 301/2012  prevede specializarea pe domenii a agentilor,evaluarea competentelor profesionale,existenta evaluatorilor de risc etc.Unele forme au inceput sa fie materializate, altele insa nu sunt nici in proiect, desi HG a intrat in vigoare de aproape 2 ani;

-consideram ca beneficiarii care contracteaza servicii de securitate la preturi la care nu se poate asigura nici salariul minim pe economie pentru agentii de paza, incalca prevederile legale, din acest motiv institutiile abilitate ale statului ar trebui sa efectueze controale pentru a descuraja acest fenomen;

-organizatiile patronale sa actioneze cu perseverenta pentru atragerea cat mai multor companii de profil, situatie in care este posibil sa fie diminuata concurenta neloiala;

-beneficiarii serviciilor de securitate sa fie sfatuiti, indrumati de catre prestatori spre servicii de securitate pentru a intelege ce inseamna calitatea servicilor, cu descrierea acesteia, prezentarea avantajelor pe care le ofera, concomitent cu prezentarea riscurilor la care se expun in conditiile unor servicii de securitate de slaba calitate;

-cresterea nivelului de standardizare a serviciilor de securitate,oferirea acestora la pachet, oferirea de servicii integrate de securitate, situatie in care se va elimina contractarea a mai multor servicii de la mai multe firme, risc evident de scadere a calitatii;

-realizarea de schimburi de experienta cu firme de profil din state ale UE cu expertiza in domeniu, fie individual, fie prin patronate;

-trimiterea la cursuri in strainatate pentru acelasi motiv a unor cadre de perspectiva care activeaza demult in domeniul securitatii private si care pot deveni piloni de pregatire in viitor.

Revista noastra va sta la dispozitie pentru schimb de idei, pentru puncte de vedere, pentru impresii si desigur si pentru propuneri. Suntem convinsi ca sunt posibilitati certe de a scoate aceasta industrie din impasul actual, trebuie insa efort, disponibilitate, abilitate de a fi receptiv,adaptabilitate,previziune si desigur vointa de a face ceva nou, durabil si eficient.

Anton Gagiu

Securitatea Privata

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pentru o imagine de ansamblu va rugam accesati site-ul www.observatorul.com – unde veti regasi la rubrica „Ganduri pentru Romania” articolul publicat, referitor la simpozion, genericul este „Romania de dincolo de vorbe”, iar titlul articolului este „SECURITATEA PRIVATA, INCOTRO”Leave a Reply